Συμβουλευτική ανέργων

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής που παρέχουμε στοχεύουν στην ενίσχυση της παροχής των υπηρεσιών μας προς τους ανέργους καθώς επίσης και στην ενεργοποίησή τους και την κινητοποίησή τους, με στόχο την διευκόλυνση της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

 

Οι υπηρεσίες συμβουλευτικής επικεντρώνονται στους παρακάτω άξονες:

  • Επαγγελματικό προσανατολισμό και διαχείριση σταδιοδρομίας
  • Τρόπους αναζήτησης εργασίας
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

 

Επαγγελματικός προσανατολισμός και διαχείριση σταδιοδρομίας

Απευθύνεται σε ανέργους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας ή σε απολυθέντες. Η διαδικασία που ακολουθούμε βασίζεται στη δημιουργία ενός ατομικού εργασιακού προφίλ και ενός ατομικού σχεδίου δράσης. Στη συνέχεια και με τη σύμφωνη γνώμη του εργασιακού συμβούλου μας οι άνεργοι υποβάλλονται σε τεστ ατομικών και εργασιακών ενδιαφερόντων. Ακολουθεί ατομική συμβουλευτική και στη συνέχεια συμμετέχουν σε μια ομάδα συμβουλευτικής με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικού προφίλ, την πληροφόρηση για το εργασιακό περιβάλλον και την κατάρτιση επαγγελματικού σχεδίου δράσης.

Μέσω των δράσεων αυτών, οι συμμετέχοντες άνεργοι ανακαλύπτουν τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά, τις εργασιακές τους προτιμήσεις, τις ιδιαίτερες δεξιότητες που ενδεχόμενα έχουν και αποκτούν πληροφόρηση για τις ευκαιρίες απασχόλησης και την αγορά εργασίας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η εκπόνηση ατομικού επαγγελματικού σχεδίου και η διευκόλυνση στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.

 

Τρόποι αναζήτησης εργασίας

Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώση της αγοράς εργασίας, των κανόνων και των διαδικασιών της, των τρόπων αναζήτησης εργασίας, την δημιουργία προϋποθέσεων για την «εκμετάλλευση» φίλων και γνωστών, την σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικών επιστολών. Ακολουθεί η κατάλληλη προετοιμασία της συνέντευξης επιλογής.

 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Η συμβουλευτική στοχεύει να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες ανέργους να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση μέσω της διερεύνησης των επιχειρηματικών ιδεών, τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχεται επίσης πληροφόρηση για τις δυνατότητες επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων και αξιολογείται η δυνατότητα επιβίωσης στις υπάρχουσες συνθήκες.