Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 66 ετών

2014-03-13 01:49

ΔΗΛΩΣΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ

 

Εργασία για 12 μήνες παρέχει το “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30 – 66 ετών”. Στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά την περίοδο 2014-2016, 10.000 άνεργοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις για έναν χρόνο. Οι επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν για κάθε νέα θέση εργασίας με 18 ευρώ ανά ημέρα για έως 25 ημερομίσθια το μήνα, σύνολο 450 ευρώ μηνιαίως για 1 έτος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 1 μήνα, εφόσον η επιχείρηση δεσμευτεί ότι κατά το διάστημα αυτό δεν θα κάνει απολύσεις. Το ποσό επιχορήγησης θα καλύπτει μέρος  του συνολικού μισθοδοτικού κόστους, και επομένως μέρος των μικτών αποδοχών που θα διαπραγματευτεί ο εργαζόμενος.

Στο πρόγραμμα επιχορηγούμενων προσλήψεων θα ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκτός μερικών εξαιρέσεων, όπως είναι για παράδειγμα τα νυχτερινά κέντρα, τα ΚΤΕΛ, οι επιχειρήσεις αλιείας και οι επιχειρήσεις telemarketing. Όλες τις εξαιρέσεις θα βρείτε αναλυτικά στην υπουργική απόφαση που επισυνάπτεται στο τέλος αυτού του άρθρου.

Τονίζεται ότι η δράση αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την υποβολή αίτησης σε μείωση προσωπικού. Μείωση προσωπικού θεωρούνται οι απολύσεις και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη. Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις  που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου αυτού σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης εργαζομένων από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση.

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, θα εκδοθεί η πρόσκληση του ”Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας

Για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης που λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ. Ο κωδικός πρόσβασης ή κλειδάριθμος θα είναι απαραίτητος από εδώ και έπειτα για την υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις σε προγράμματα του ΟΑΕΔ. Διευκρινίζουμε ότι οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν χρειάζεται να εκδώσουν κωδικό.

Για την έκδοση κλειδάριθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, όπου ανήκουν, και να προσκομίσουν:

  • Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος της επιχείρησης και αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του επιχειρηματία.
  • Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους, επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει την εκπροσώπηση, αντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, και τη βεβαίωση έναρξης της επιχείρησης.

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» μέχρι και το 2016, έως ότου καλυφθούν οι 10.000 διαθέσιμες θέσεις επιχορηγούμενης εργασίας. Οι άνεργοι θα υποδειχθούν στις εταιρίες από τα αρμόδια ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να:

  • είναι από 30 έως 66 ετών κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από τον ΟΑΕΔ,
  • έχουν κάρτα ανεργίας, και
  • έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης και διαμόρφωσης ατομικού σχεδίου δράσης με σύμβουλο του ΟΑΕΔ.

Όσοι καταλάβουν επιδοτούμενες θέσεις θα πρέπει να μην είχαν κάποια σχέση εργασίας το προηγούμενο 12μηνο με την επιχείρηση στην οποία θα προσληφθούν.