Νέο πρόγραμμα voucher για 7.000 πτυχιούχους ανέργους

2014-12-16 03:43

Απώτερος σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα σε 7.000 ανέργους του ΟAEΔ, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, να αποκτήσουν δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση.

Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στο ποσό των € 3.120


Δηλώστε συμμετοχή εδώ https://www.afetiria.eu/αίτηση-συμμετοχής-σε-πρόγραμμα-voucher/aπόφοιτοι-αει-/

 

Με το νέο πρόγραμμα παρέχονται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιωνδεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξηβιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).


Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
 Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών
 Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
 Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης


Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
 Βαθμός Κτήσης Πτυχίου.
 Ηλικία υποψηφίου.
 Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου
(οικονομικό έτος 2014)
 Χρόνος ανεργίας
 
Ημερομηνίες Υποβολής αιτήσεων
Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00

 

Δηλώστε συμμετοχή εδώ https://www.afetiria.eu/αίτηση-συμμετοχής-σε-πρόγραμμα-voucher/aπόφοιτοι-αει-/