ΕΤΕΑΝ: Παράταση στο πρόγραμμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών

2013-12-23 15:26

Μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2014 παρατάθηκε η διάρκεια του προγράμματος εγγύησης του ΕΤΕΑΝ για την έκδοση εγγυητικών επιστολών εκ μέρους των τραπεζών υπέρ των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας.

Αν και, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, το πρόγραμμα εγγυήσεων θα έκλεινε στο τέλος του 2013, δόθηκε παράταση επτά μηνών, προκειμένου να απορροφηθεί το σύνολο των δεσμευμένων κονδυλίων και να ενισχυθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών εκδόσεως τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μία μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων, καθώς και στη στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 90 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιμες είναι όλων των κατηγοριών οι εγγυητικές επιστολές, καθώς και αυτές που αφορούν στη λήψη προκαταβολών έναντι κρατικών ενισχύσεων, υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε ανάλογα προγράμματα και απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι νεοσύστατες (με ΑΦΜ), νέες και υφιστάμενες οιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν έδρα στην Ελλάδα και που απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις νεοσύστατες στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 250 εργαζομένους και εμφανίζουν (ή προβλέπεται για τις νεοσύστατες μμε ότι θα εμφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Βάσει του προγράμματος, το ΕΤΕΑΝ εγγυάται χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών συγκεκριμένου ύψους, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ και ανώτερο των 150.000 ευρώ ανά μικρομεσαία επιχείρηση.

Το ανώτατο ποσό των 150.000 ευρώ μπορεί να εξαντληθεί με την υποβολή και έγκριση μιας αίτησης για εγγυημένο χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών 150.000 ευρώ ή έως τριών αιτήσεων εγγυημένων χαρτοφυλακίων εγγυητικών επιστολών ίδιου συνολικού ύψους, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και εφόσον ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του προγράμματος δεν έχει εξαντληθεί.
Η κάθε επιχείρηση μπορεί να συνεργάζεται μόνο με μια τράπεζα επιλογής της για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εγγύησης της έκδοσης τραπεζικών εγγυητικών επιστολών παρέχονται από το ΕΤΕΑΝ τηλ. 210 7450400, www.etean.com.gr, και στις συνεργαζόμενες τράπεζες οι οποίες είναι: Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Alpha Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας.