Ανεργοι 29-64 ετών - Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Voucher

2014-09-27 05:21

Αν είσαι άνεργος, έχεις κάρτα ανεργίας και ηλικία 29-64 συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής  ΕΔΩ. Ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου να σου εξηγήσει πως θα συμμετέχεις στο πρόγραμμα.


 

Το Υπουργείο Εργασίας προκήρυξε πρόγραμμα voucher με τίτλο «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς δικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση».
Το έργο αφορά σε 16.620 θέσεις και 3 κλάδους:
(1) Κατασκευαστικός-τεχνικός κλάδος
(2) Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων.
(3) Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Α. Για τους κλάδους 1 και 2:
i. Είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Δηλαδή απόφοιτοι γυμνασίου (ή απόφοιτοι δημοτικού, αν πρόκειται για αποφοιτήσαντες πριν το 1980).

Β. Για τον κλάδο 3:
i. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ., κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.13.1985
iii. Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Δεν έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

 

Κριτήρια Επιλογής.

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας
(Μέγιστος βαθμός: 39 μόρια)
*Ως καταληκτική ημερομηνία
του χρόνου ανεργίας θα υπολογίζεται
η λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων
συμμετοχής
(31/10/2014)

 

 

0-6 μήνες

1 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας έως και τον έκτο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 6 μόρια

7-12 μήνες

6 μόρια + 1,5 μόριο για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από τον έβδομο έως και το δωδέκατο μήνα ανεργίας με μέγιστο τα 15 μόρια.

 

13 μήνες και άνω

15 μόρια+2 μόρια για κάθε πλήρη μήνα ανεργίας από το δέκατο τρίτο μήνα ανεργίας και  άνω με μέγιστο τα 39 μόρια.

2
 

Ηλικία υποψηφίου
(Μέγιστος βαθμός: 21 μόρια)

 

Από 29-45 ετών

 

21

Από 45-64 ετών

 

11

3

Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (Οικ. Έτος 2014,δηλ.εισοδήματα του 2013)
(Μέγιστος βαθμός:30 μόρια)

0-12.000€

 

30

12.001-18.000€

 

15

18.001€ και άνω

0

4
 

Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα επαγγέλματα του κλάδου
(Μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)
Η προϋπηρεσία πρέπει να προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα. Διαφορετικά απαιτείται φωτοτυπία βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη επικυρωμένο από ΚΕΠ 

 


Προϋπηρεσία άνω του 1 έτους.
Για τα τεχνικά επαγγέλματα και τους μισθωτούς,1 έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες ,κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.

 

 

30

Προϋπηρεσία μέχρι 1 έτος

15

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μέγιστη βαθμολογία: 120 μόρια

 

Τα κριτήρια μοριοδότησης και επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση είναι τα 120 μόρια.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται σε 1600 € μικτά. Θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ απευθείας στους ωφελούμενους μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης.

Περιεχόμενο προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 100 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις διάρκειας 300 ωρών.
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Απασχόληση μετά την λήξη της κατάρτισης: μετά την πρακτική άσκηση το 25% των εκπαιδευθέντων θα προσληφθεί για τουλάχιστον 2 μήνες, με ελάχιστες αποδοχές 25 ημερομίσθια ανά μήνα. Η πρόσληψη θα γίνει το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες μετά το τέλος της κατάρτισης.

 

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης συμμετοχής των ενδιαφερομένων αρχίζει την Παρασκευή 10/10/2014, και λήγει την Παρασκευή, 31/10/2014.

 

Αν είσαι άνεργος, έχεις κάρτα ανεργίας και ηλικία 29-64 συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής  ΕΔΩ. Ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου να σου εξηγήσει πως θα συμμετέχεις στο πρόγραμμα.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο voucher 29-64

  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
  • Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής για (α) την ακρίβεια και αλήθεια των υποβαλλόμενων στοιχείων και (β) την μη παρακολούθηση άλλου προγράμματος κατάρτισης, κατά το τελευταίο δίμηνο (εξαιρούνται προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση και προγράμματα ελληνομάθειας)
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
  • Φωτοτυπία τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών.
  • Φωτοτυπία βεβαίωσης προϋπηρεσίας

Για την δήλωση του λογαριασμού στον οποίο θέλετε να καταβάλλεται το επίδομα κατάρτισης σε περίπτωση που επιλεγείτε, θα χρειαστεί φωτοτυπία της 1ης σελίδας τραπεζικού λογαριασμού στο όνομά σας (να φαίνεται το ΙΒΑΝ). Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, πρέπει να είστε ο πρώτος δικαιούχος.

 

Αν είσαι άνεργος, έχεις κάρτα ανεργίας και ηλικία 29-64 συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής  ΕΔΩ. Ενας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σου να σου εξηγήσει πως θα συμμετέχεις στο πρόγραμμα.