Voucher Υγείας (ΝΕΟ) 2014

Πρόγραμμα για την κατάρτιση ανέργων επαγγελματιών ιατρικών και παραιτρικών επαγγελμάτων υγείας σε θέματα λειτουργίας του ΠΕΔΥ

Το Υπουργείο Υγείας προκήρυξε νέο πρόγραμμα voucher με τίτλο «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας».

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα νόμιμης διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

 Κριτήρια επιλογής. Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει με μοριοδότηση, βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου
2. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό (οικ. έτος 2013)
3. Έτος κτήσης πτυχίου
4. Χρόνος παραμονής στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

 Μοριοδότηση

A/A

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

Βαθμός Πτυχίου

(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από 8.50 και άνω (Άριστα)

30

Από 6.50 έως 8,49 (Λίαν καλώς)

20

Χαμηλότερος ή ίσος με 6.49 (Καλώς)

10

2

Ετήσιο ατομικό φορολογητέο 

εισόδημα (οικ.έτος 2013)

(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Έως 8.000€

30

Από 8001€ - έως 12.000 €

20

Από 12.001€ - έως 15.000 €

10

Από 15.001€ και άνω

0

3

Έτος κτήσης του πτυχίου

(μέγιστος βαθμός: 30 μόρια)

Από το έτος 2011 και μετά

30

Πριν από το έτος 2011

20

4

Χρόνος παραμονής

 στην ανεργία (κάρτα ΟΑΕΔ)

(μέγιστος βαθμός: 10 μόρια)

Στις 28/07/2014 να έχει 

συμπληρώσει κατ’ ελάχιστον 

ακέραιους 12 μήνες

10

Στις 28/07/2014 να έχει λιγότερο από 12 μήνες

7

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ:

(μέγιστη βαθμολογία: 

100 μόρια)


Ειδικότητες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής ειδικότητες:

  • ΠΕ-ΤΕ Nοσηλευτών,
  • ΠΕ Οικονομικού(οικονομολόγοι),
  • ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
  • ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας,
  • Ραδιολόγων-Ακτινολόγων,
  • Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής.

Εκπαιδευτικό Επίδομα. Το εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζομένου ανέρχεται συνολικά σε 7.800 € μεικτά.

 

Θεωρία – Πρακτική Άσκηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική κατάρτιση 240 ωρών
  • Πρακτική άσκηση σε Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.

Διαδικασία Yποβολής Αίτησης Συμμετοχής. Κάθε ενδιαφερόμενος για να εγγραφεί στο Μητρώο Ωφελουμένων και να συμμετέχει στην παρούσα δράση πρέπει:

Α. Να συμπληρώσει και να υποβάλει τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής» στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr. Eπισημαίνεται ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986) αυτό σημαίνει ότι εάν υποβληθούν ψευδή στοιχεία, σε ότι αφορά τα μοριοδοτούμενα κριτήρια, πέραν της αυτόματης απόρριψης της αίτησης, θα υπάρχουν και οι προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις.

Β. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας.
Όταν δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα ο ωφελούμενος θα επιλέξει τον πάροχο κατάρτισης της αρεσκείας του από το «Μητρώο Παρόχων» που θα δημιουργηθεί στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr.

Προθεσμία Υποβολής. Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων στο https://www.voucher.gov.gr αρχίζει την Τρίτη, 22/07/2014, στις 12:00, και ολοκληρώνεται την Δευτέρα, 28/07/2014 και ώρα 24:00.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΔΩ

 

 

ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η  Ειδική  Υπηρεσία  Εφαρμογής  του  Τομέα  Υγείας  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α.),  του  Υπουργείου  Υγείας,  ενεργώντας  ως  Δικαιούχος  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1 του  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ  267/Α),  αναλαμβάνει  την  υλοποίηση  της  δράσης  με  τίτλο  «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).


Σκοπός  της  δράσης  είναι  η  υλοποίηση  προγραμμάτων  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής  κατάρτισης ανέργων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  ΠΕ-ΤΕ  Nοσηλευτών,  ΠΕ  Οικονομικού(οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ  Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ  Πληροφορικής,  και  ΤΕ  Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης μονάδων Υγείας και Μαιευτικής  σε θέματα μεταρρυθμίσεων για την υγεία  και το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας.


Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
- Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών
- Πρακτική  άσκηση  σε  Μονάδες  Υγείας  του  ΠΕΔΥ  διάρκειας  960  ωρών,  η  οποία  δεν  θα υπερβαίνει τους 7 μήνες.
- Υπηρεσίες  υποστήριξης  των  καταρτιζομένων  από  τον  πάροχο  κατάρτισης,  πριν  και  κατά  τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α)  στη διάγνωση και κατάλληλη  σύζευξη των εκπαιδευτικών  αναγκών  /  δεξιοτήτων  των  καταρτιζομένων  με  τις  ανάγκες  των  Μονάδων Υγείας,  β)  στη τοποθέτηση,  παρακολούθηση  και  εποπτεία  του  καταρτιζόμενου  από  τον πάροχο κατάρτισης στον τόπο της πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής.

Κάθε  άνεργος  που  θα  εκδηλώσει  ενδιαφέρον,  εφ’  όσον  επιλεγεί  βάσει  των  κριτηρίων  και  της διαδικασίας  που  περιγράφεται  στην  παρούσα,  θα  εγγραφεί  σε  «Μητρώο  Ωφελουμένων»  και  θα δικαιούται  την  «Επιταγή  Εισόδου  στην  αγορά  εργασίας»,  η  οποία  θα  του  δώσει  τη  δυνατότητα  να
λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική).


Το  φυσικό  αντικείμενο  των  προγραμμάτων  κατάρτισης  (θεωρία  και  πρακτική)  θα  πρέπει  να  έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2015


Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης μπορεί να ανέλθει σε 14.400.000,00  ευρώ και κατανέμεται στις  κατηγορίες  Περιφερειών  ως  εξής:  το  ποσό  των  6.032.160,00€  θα  διατεθεί  στις  8  Περιφέρειες Σύγκλισης, το ποσό των 6.904.800,00€ θα διατεθεί στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και το ποσό
των 1.463.040,00€ θα διατεθεί στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αποφάσεις ένταξης των πράξεων.


Ο  συνολικός  αριθμός  των  δυνητικά  ωφελουμένων  είναι  1.200  άτομα  και  είναι  άνεργοι  απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισοδύναμου ιδρύματος.