ΛΑΕΚ

 

ΛΑΕΚ 1-25
Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25 αφορούν τους Φορείς Εκπροσώπησης Εργοδοτών, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα  να καταθέσουν προτάσεις για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων - μελών τους. Στα προγράμματα συμμετέχουν εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που είναι μέλη των Φορέων Εκπροσώπησης Εργοδοτών.
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ εκπαιδευτική συνεργάζεται με Συλλόγους, Σωματεία και Ενώσεις από όλη την Ελλάδα για την υποβολή των προγραμμάτων αυτών και αναλαμβάνει για λογαριασμό τους:
Τη μελέτη των εκπαιδευτικών αναγκών και την οργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εταιρειών και των εργαζομένων τους.
Την επιλογή των κατάλληλων εισηγητών- επιμορφωτών και την επιμέλεια του διδακτικού υλικού.
Τη συλλογή και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Τη γραμματειακή διοικητική υποστήριξη του προγράμματος από την έναρξη του έως το πέρας και την αποπληρωμή του καθώς επίσης και την αξιολόγησή του.
Την σύνταξη του αναλυτικού ωρολογίου προγράμματος του σεμιναρίου κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του επιλεγέντος θέματος.
Την προετοιμασία του φακέλου ( φυσικό αρχείο) με όλα τα απαιτούμενα από τη σχετική προκήρυξη του ΟΑΕΔ  δικαιολογητικά.
Την έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης των καταρτιζομένων.
Την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τον ΟΑΕΔ για την διεκπεραίωση από την υποβολή- εκτέλεση-  διενέργεια ελέγχων έως και την αποπληρωμή.
Την έκδοση παραστατικών για την είσπραξη του αναλογούντος ποσού του προγράμματος από τον ΟΑΕΔ.
Την αποπληρωμή των εισηγητών, των δαπανών σίτισης, παραγωγής έντυπου υλικού και όποιων άλλων εξόδων.


 
ΛΑΕΚ 0,45%
Το πρόγραμμα αφορά την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να  υλοποιήσουν αυτοτελή προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού τους, ή έχουν προσωπικό που υπερβαίνει το όριο συμμετοχής τους στα προγράμματα 1-25. 
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ εκπαιδευτική διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς εκπαίδευσης και έχει την δυνατότητα να προτείνει εξειδικευμένα ταχύρυθμα προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού, διαφόρων θεμάτων και ειδικοτήτων.
Η κάλυψη της δαπάνης των ανωτέρω εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει με  την  αξιοποίηση πόρων μέσω του «Λογαριασμού ΛΑΕΚ (0,45%)» του ΟΑΕΔ, που αφορά κατάρτιση προσωπικού, στις αμοιβές του οποίου γίνεται παρακράτηση του ΙΚΑ.
Η ΑΦΕΤΗΡΙΑ εκπαιδευτική αναλαμβάνει:
Την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και την προετοιμασία των κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης.
Την διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη την αξιολόγηση καθώς επίσης και τον συντονισμό των προγραμμάτων
Την σύνταξη φακέλων υποβολής, παρακολούθησης και αποπληρωμής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον ΟΑΕΔ
Την εύρεση των κατάλληλων εκπαιδευτών εισηγητών καθώς επίσης και την προετοιμασία και διανομή του εκπαιδευτικού υλικού.
Την χορήγηση πιστοποιητικού παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

--------

Για παραπάνω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή δηλώστε συμμετοχή  ΕΔΩ